Regulamin sklepu internetowego

Regulamin zawierania na odległość umów sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony internetowej  sklep-dermo.pl

§ 1
Informacje ogólne

Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl jest prowadzona przez spółkę WALMART W. Stawicki i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (60-687) przy os. Stefana Batorego 79/U4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000284700; posiadająca nr NIP: 9721186206 i nr REGON: 300656346, dalej zwaną Sklep Dermo. Sprzedaż wysyłkową prowadzi placówka Kwiaty Polne Dermo zlokalizowana w Poznaniu przy os. Stefana Batorego 79A/U2.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia oznaczają:

1. Ustawa o ochronie praw konsumentów - Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) z późń. zm.

2. Zamawiający – konsument, który przystąpił do wypełniania formularza zamówieniowego zamieszczonego na stronie internetowej sklep-dermo.pl

3. Zamówienie – oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 kc składana przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej sklep-dermo.pl

§ 3
Treści zamieszczone na stronie internetowej sklep-dermo.pl

1. Sklep Dermo prowadzi witrynę internetową sklep-dermo.pl , na której prezentuje towary, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja towarów na stronie internetowej sklep-dermo.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

2. Prezentacja towarów, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej sklep-dermo.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc i nie mają charakteru wiążącego.

3. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej sklep-dermo.pl zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.

4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w ofercie na stronie internetowej sklep-dermo.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

5. Na stronie internetowej www.sklep-dermo.pl zamieszczone są opisy produktów pochodzące od producenta tych produktów. Opisy produktów prezentowanych na stronie internetowej sklep-dermo.pl służą wyłącznie celom poglądowym.

6. Informacje publikowane na stronie sklep-dermo.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie poglądowy, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady kosmetyczne, medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia.

7. Sklep Dermo zapewnienia klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 61 820 70 18.

§ 4
Złożenie zamówienia

1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie składane jest poprzez rejestrację/logowanie na stronie internetowej i złożenie zamówienia lub mailowo wysyłając wiadomość – zamówienie na adres dermo@kwiaty-polne.pl.

3. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie możliwe jest również składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00 oraz w soboty od godziny 10.00-15.00 pod numerem telefonu +48 61 820 70 18. Do tak realizowanych zamówień niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio.

4. Zamówienia złożone przewidywanymi w Regulaminie sposobami zawierać musi w szczególności:

a. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
b. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;
c. dane dotyczące zamawianego produktu: nazwa, wielkość opakowania, postać oraz ilość;d. sposób dostawy zamówionych towarów, formę płatności za złożone zamówienie.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych, o których mowa w ust. 4. Dane obowiązkowe, których podanie przez zamawiającego jest konieczne dla przyjęcia oferty są oznaczone w formularzu zamówienia znakiem „* ”.

6. Od momentu otrzymania przez Sklep Dermo wypełnionego formularza zamówień ze wskazanym przez Zamawiającego adresem poczty elektronicznej uznaje się, że wszelkie oświadczenia Sklepu Dermo związane ze złożonym zamówieniem nadane na wskazany adres poczty elektronicznej są skutecznie złożone względem Zamawiającego.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a aktualną ofertą Sklepu Dermo na stronie internetowej sklep-dermo.pl, obsługa sklepu poinformuje zamawiającego o rozbieżności drogą telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawiając jednocześnie odpowiedź na ofertę złożoną przez Zamawiającego zawierającą zmiany lub uzupełnienie Zamówienia.

8. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności braku zamawianego towaru w aktualnej ofercie sklepu. W takim przypadku Sklep Dermo może zaproponować Zamawiającemu:

a. zamiennik,
b. realizację zamówienia bez brakującego produktu,
c. realizację zamówienia z wydłużonym czasem dostawy potrzebnym dla sprowadzenia zamówionego produktu.

9. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Zamawiającego włączenia zastrzeżeń do umowy, które w szczególności mogą obejmować wybór jednej z zaproponowanych możliwości opisanych w ust 8.

§ 5
Odmowa realizacji zamówienia

1. Sklep Dermo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności w następujących przypadkach :

a. braku zamówionego towaru w swoich magazynach w ilości określonej przez zamawiającego,
b. braku możliwości zrealizowania zamówienia wynikającej z przyczyn niezależnych od Sklepu Dermo,
c. wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego produktu na terenie Polski lub na terenie Państwa gdzie towar ma być dostarczony,

2. Sklep Dermo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

a. braku możliwości zrealizowania zamówienia wynikającej z przyczyn niezależnych od Sklepu Dermo,
b. wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego produktu na terenie Polski lub na terenie Państwa gdzie towar ma być dostarczony,
c. obowiązywania zakazu wwozu zamówionych towarów w kraju adresata (przesyłka zagraniczna),

3. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane Zamawiającemu na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku odmowy realizacji zamówienia lub odstąpienia od wykonania umowy przez Sklep Dermo wszelkie wpłacone przez Zamawiającego należności z tytułu zamówionych produktów zostaną zwrócone Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia odmowy realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy.

§ 6
Przyjęcie zamówienia do realizacji

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do 20:00,

2. Zamawiający zostanie powiadomiony o przyjęciu jego zamówienia do realizacji poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży między stronami dochodzi w momencie przyjęcia przez Sklep Dermo do realizacji złożonego zamówienia z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 i § 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia potwierdzane jest przez Sklep Dermo poprzez nadanie stosownej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

4. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba spółki WALMART W. Stawicki i Wspólnicy Spółka Jawna.

§ 7
Wydanie towarów i płatność

1. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu wydania zamówionych towarów oraz formy płatności, spośród opcji dostępnych w formularzu zamówienia.
2. Sklep Dermo umożliwia następujące formy wydania zamówionych towarów:

a. wydanie zamówionych towarów w wybranych punktach odbioru, zgodnie z § 8 regulaminu,
b. przesyłka pocztowa,
c. przesyłka kurierską DPD.

3. Sklep Dermo akceptuje następujące formy płatności za realizację zamówienia:

a. przedpłata przelewem na konto, z podaniem numeru zamówienia, do 7 dni od złożenia zamówienia,
b. przedpłata kartą płatniczą z podaniem numeru zamówienia (serwis PayU) do 7 dni od złożenia zamówienia
c. gotówką przy odbiorze zamówienia dostarczonego przez kuriera – płatność za pobraniem,
d. gotówką przy odbiorze w punktach odbioru.

4. Sklep Dermo wystawi fakturę VAT za sprzedane towary po wybraniu przez Zamawiającego takiej opcji w formularzu zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Zamawiającego wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury.

§ 8
Wydanie towaru w punkcie odbioru osobistego

1. Wydanie zamówionych towarów Zamawiającemu możliwe jest w punktach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wyboru punktu, w którym nastąpi wydanie towaru dokonuje Zamawiający w formularzu zamówienia.

3. Wydanie towarów Zamawiającemu w wybranym punkcie następuje po uprzedniej zapłacie za zamówione towary przelewem na konto bankowe lub kartą płatniczą. Możliwa jest również płatność podczas odbioru zamówionych produktów w punkcie odbioru.

4. Sklep Dermo poinformuje Zamawiającego o realizacji zamówienia i planowanym terminie wydania zamówionych towarów za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej. Wydanie produktów w wybranym punkcie odbioru osobistego możliwe będzie dopiero po dostarczeniu zamówionego towaru do wybranego punktu odbioru osobistego o czym Zamawiający poinformowany zostanie osobną wiadomością.

5. Osoba odbierająca zamówiony towar potwierdza pisemnie jego wydanie.

§ 9
Wysyłka i koszty wysyłki

1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu zapłaty przelewem tradycyjnym, online lub kartą, zamówiony towar wysyłany jest przez Sklep Dermo do Zamawiającego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sklepu Dermo.

2. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Wysyłka zamówienia o kwocie co najmniej 300 złotych odbywa się na koszt Sklepu Dermo.

4. Koszty wysyłki uzależnione są od jej wagi, gabarytów i miejsca doręczenia. Szacunkowe koszty doręczenia przedstawia Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Przy zamówieniach na produkty których waga przekracza 5 kg koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie.

6. W wypadku indywidualnego ustalania kosztów wysyłki umowa zostanie zawarta jeśli Zamawiający zaakceptuje koszty wysyłki zaproponowane przez Sklep Dermo.

§ 10
Odbiór towaru wysłanego przesyłką

Przy odbiorze Zamówionych produktów Zamawiający może zweryfikować czy towary zostały mu wydane zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz czy dostarczone produkty nie zostały uszkodzone i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odmówić odbioru przesyłki.

§ 11
Odstąpienie

1. Konsument posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od ich wydania/dostawy produktu bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu zgodnie z postanowieniami i procedurą przewidzianą w Ustawie o ochronie praw konsumentów.

2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia zawartego w Formularzu zwrotu/reklamacji umieszczonego na stronie internetowej sklepu, Sklep Dermo poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu wraz z informacją o terminie i sposobie zwrotu produktów lub telefonicznie. W ten sam sposób Sklep Dermo poinformuje Zamawiającego o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne.

§ 12
Zwrot produktów i zwrot zapłaconej ceny

1. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania przez Konsumenta do Sklepu Dermo oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to musi być sporządzone na Formularzu zwrotu/reklamacji produktu zawartego na stronie internetowej www.sklep-dermo.pl . Za chwilę zwrotu produktów uważa się dzień otrzymania produktów przez Sklep Dermo.

2. Konsument obowiązany jest zwrócić otrzymane produkty w stanie niezmienionym. Do zwracanego produktu należy dołączyć potwierdzenie zakupu. Potwierdzeniem zakupu jest paragon lub faktura.

3. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta nastąpi do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zwrotu produktów do Sklepu Dermo. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty na rzecz Sklep Dermo, a jeżeli zapłata nastąpiła kartą płatniczą bądź „za pobraniem” Zamawiający zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do zwrotu, ww. termin biegnie od wskazania rachunku. Za chwilę zwrotu środków pieniężnych uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sklep Dermo .

§ 13
Reklamacja

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy wskazanego w § 11 Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zamawiający może złożyć reklamację poprzez:

a. wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres dermo@kwiaty-polne.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu +48 61 820 70 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 20:00.
c. faxem pod nr +48 61 820 70 18.

3. Składając reklamację Zamawiający winien określić przyczynę reklamacji oraz czego się domaga. W ramach reklamacji Zamawiającemu przysługuje według jego wyboru uprawnienie do:

a. obniżenia ceny,
b. wymiany towaru,
c. rabatu na kolejny zakup za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl

4. Sklep Dermo poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku w związku ze zgłoszoną reklamacją w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
5. Uznając reklamacje za zasadną Sklep Dermo realizuje reklamację poprzez:

a. W wypadku obniżenia ceny poprzez zwrot określonej kwoty na rachunek bankowy podany przez Zamawiającego.
b. W przypadku wymiany towaru poprzez dostarczenie nowego towaru Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest odesłać reklamowany towar w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uzyskania informacji o uznaniu uprawnienia do wymiany towaru. Sklep Dermo  wyśle nowy towar w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Koszty ponownej wysyłki zamówionych produktów pokrywa Sklep Dermo.
c. W przypadku rabatu na kolejny zakup za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl  poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego wiadomości zawierającej indywidualny kod, który uprawnia do rabatu. W celu wykorzystania przyznanego rabatu Zamawiający wpisuje otrzymany kod przy następnym zamówieniu w formularzu zamówienia na stronie internetowej sklep-dermo.pl

§ 14
Dane osobowe

1. Sklep Dermo  gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji zawartej umowy.

2. Zamawiający podaje wszystkie dane osobowe dobrowolnie, przysługuje mu prawo do wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do korekty zapisów lub uzupełnienia.

3. Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej, przy zastosowaniu systemu komputerowego uniemożliwiającego dostęp osób trzecich.

§ 15
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

-przeglądarka internetowa
-połączenie z siecią internetową
-adres email Zamawiającego

§ 16
Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do regulaminu

zawierania na odległość umów sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl

Wydanie zamówionych towarów Zamawiającemu możliwe jest w punktach odbioru osobistego pod adresem:

Kwiaty Polne Dermo, Poznań, os. Stefana Batorego 79A/U2,
Apteka Kwiaty Polne, Poznań ul. Sokoła 24,
Apteka Kwiaty Polne, Wągrowiec ul. 11 Listopada 1

Załącznik nr 2 do regulaminu

zawierania na odległość umów sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl

Formy i koszt dostawy na terenie Polski:

1) Poczta Polska Przesyłka Kurierska i pobraniowa do 5 kg:


a) przesyłka Kurier48 – opłata 7.50 zł - dla zamówień od 1 zł do 300 zł (odbiór w wybranym punkcie pocztowym),

b) przesyłka Kurier48 – opłata 10,0 zł. – dla zamówień od 1 zł. do 300 zł. (przesyłka dostarczona pod adres odbiorcy),

c) przesyłka Paczka24 - opłata 18,0 zł. – dla zamówień od 1 zł. do 300 zł. (przesyłka dostarczona pod adres odbiorcy w 24H od wysyłki),

d) przesyłka pocztowa za pobraniem – opłata 13,0 zł. (odbiór w wybranym punkcie pocztowym).

 

Dla zamówień na kwotę powyżej 300 zł koszt dostawy ponosi Sklep Dermo.
Dla paczek powyżej 5 kg, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

 

2) Odbiór osobisty w wybranych punktach odbioru – gratis.

 

Formy i koszt dostawy za granicę

Przesyłka Pocztowa Kurierska – opłata ustalana jest indywidualnie w zależności od wagi przesyłki, kraju docelowego oraz innych wymaganych parametrów jak np. ubezpieczenie przesyłki.

 

Sposoby i terminy dostawy

Realizacja zamówienia (przygotowanie zamówienia do wysyłki), zajmuje zwykle 1-3 dni roboczych (od momentu odnotowania wpłaty lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem). Jeżeli jeden z zamówionych produktów nie jest dostępny w naszym magazynie, czas realizacji może się wydłużyć, o czym informujemy Klienta drogą mailową lub telefonicznie. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy, w zależności od wybranej opcji.

UWAGA: W przypadku błędnie podanego adresu dostawy lub nie odebrania w terminie przesyłki, sklep-dermo.pl dolicza powtórnie koszty dostawy przy ponownym wysłaniu zamówienia.

 

Odbiór Osobisty

- Zamówienie wysyłamy z magazynu w Poznaniu do wybranego punktu odbioru w Polsce.
- Dostawa z magazynu do punktu odbioru odbywa się w terminie D+2 (2 dni robocze od nadania przesyłki po skompletowaniu zamówienia.
- Odbiór zamówień odbywa się BEZ KOLEJKI, po UPRZEDNIM POINFORMOWANIU KLIENTA drogą mailową o dostarczeniu zamówienia do punktu odbioru