Wymiana i zwroty

Formularz zwrotu/reklamacji produktu

Odstąpienie

1. Konsument posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od ich wydania/dostawy produktu bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu zgodnie z postanowieniami i procedurą przewidzianą w Ustawie o ochronie praw konsumentów.

2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia zawartego w Formularzu zwrotu/reklamacji umieszczonego na stronie internetowej sklepu, Sklep Dermo poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu wraz z informacją o terminie i sposobie zwrotu produktów lub telefonicznie. W ten sam sposób Sklep Dermo poinformuje Zamawiającego o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne.

Zwrot produktów i zwrot zapłaconej ceny

1. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania przez Konsumenta do Sklepu Dermo oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to musi być sporządzone na Formularzu zwrotu/reklamacji produktu zawartego tutaj. Za chwilę zwrotu produktów uważa się dzień otrzymania produktów przez Sklep Dermo.

2. Konsument obowiązany jest zwrócić otrzymane produkty w stanie niezmienionym. Do zwracanego produktu należy dołączyć potwierdzenie zakupu. Potwierdzeniem zakupu jest paragon lub faktura.

3. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta nastąpi do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zwrotu produktów do Sklepu Dermo. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty na rzecz Sklep Dermo, a jeżeli zapłata nastąpiła kartą płatniczą bądź „za pobraniem” Zamawiający zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do zwrotu, ww. termin biegnie od wskazania rachunku. Za chwilę zwrotu środków pieniężnych uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sklep Dermo.

Reklamacja

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy wskazanego w § 11 Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zamawiający może złożyć reklamację poprzez:

a. wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres dermo@kwiaty-polne.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu +48 61 820 70 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00.
c. faxem pod nr +48 61 820 70 18.

3. Składając reklamację Zamawiający winien określić przyczynę reklamacji oraz czego się domaga. W ramach reklamacji Zamawiającemu przysługuje według jego wyboru uprawnienie do:

a. obniżenia ceny,
b. wymiany towaru,
c. rabatu na kolejny zakup za pośrednictwem strony internetowej sklep-dermo.pl

4. Sklep Dermo poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku w związku ze zgłoszoną reklamacją w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Uznając reklamacje za zasadną Sklep Dermo realizuje reklamację poprzez:

a. W wypadku obniżenia ceny poprzez zwrot określonej kwoty na rachunek bankowy podany przez Zamawiającego.
b. W przypadku wymiany towaru poprzez dostarczenie nowego towaru Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest odesłać reklamowa-
ny towar w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uzyskania informacji o uznaniu uprawnienia do wymiany towaru. Sklep Dermo wyśle nowy towar w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Koszty ponownej wysyłki zamówionych produktów pokrywa Sklep Dermo.